Vedtekter for OKRM

(Sist revidert på generalforsamling 19. april 2005)

§ 1-Navn

Kontorets navn er: Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud

§ 2-Formål

Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud er et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsoppgaver i samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold, skoleverket og lærlingene, jfr. Opplæringslova § 4-3. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte opplæringsplaner for fagene.
På vegne av medlemsbedriftene i Vestfold fylke er Opplæringskontorets formål å kartlegge behovet for opplæring for reiseliv, restaurant og matfagene underlagt Opplæringslova av 1999 (OL) med seinere endringer.
Dette innebærer at Opplæringskontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt kartlegge behov og muligheter for opplæring. Markedsføring av Opplæringskontorets ulike fagområder er viktig i forhold til rekruttering av lærlinger til fagområder som synes å ha underdekning.
Opplæringskontoret forplikter seg til:

 1. Å skrive kontrakt med lærlingene.
 2. Å sende kontraktene til Yrkesopplæringsnemnda for godkjenning.
 3. Å føre tilsyn med opplæringen og at læreplaner blir fulgt.
 4. Å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser vedrørende fagopplæring, og sørge for at bestemmelsene blir fulgt av lærling og lærested, herunder; dokumentasjon av opplæring, tilbakemelding til lærlingene og gjennomføring av evalueringssamtaler mellom lærlingene og lærested.
 5. Etter gjennomført læretid å melde lærlinger opp til fagprøve.
 6. Å profilere lærestedet overfor aktuelle skoler og media for å sikre rekruttering til yrket.
 7. Å være bindeledd og talsmann for lærestedet overfor skolemyndighetene.
 8. Å utføre oppgaver årsmøtet og styret for OKHN Vestfold pålegger kontoret.

§ 3-Medlemskap
Som medlem i opplæringskontoret regnes bedrifter som har underskrevet samarbeidsavtale med opplæringskontoret og som tilslutter seg disse vedtekter. Søknaden vurderes og eventuelt innvilges av Opplæringskontorets styre. Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale med Opplæringskontoret som viser avtalepartenes forpliktelser, jfr. § 2 og under.
Medlemsbedrifter som inngår avtale med lærling skal sette fagutdannede/erfarne personer som ansvarlige for opplæringen. Bedriften plikter å underrette kontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, For eksempel. på grunn av permitteringer eller innskrenkninger ved medlemsbedriften. Slik melding må gis skriftlig umiddelbart etter at vedtak om dette er fattet. Bedriftene har arbeidsgiveransvar og betaler lærlingene lønn og feriepenger i opplæringstiden.
Utmelding av Opplæringskontoret kan skje med 1 – ett – års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med Opplæringskontoret, skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemskap før kontraktfestet læretid er avsluttet. Lærebedrifter som ønsker å tre ut av driftsfellesskapet av Opplæringskontoret, må dekke sin andel av utgiftene i henhold til samarbeidsavtalen.
Medlemsbedrifter forplikter seg til:

 1. Å gi opplæring i samsvar med aktuelle læreplaner
 2. I samråd med OKRM å bytte/utplassere lærlinger med/i annet lærested hvis ikke pkt. 1 kan gjennomføres.
 3. Å ha arbeidsgiveransvar for lærlingen i læretiden
 4. Å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser for lærekontrakter og lærlingordningen (Opplæringslova med forskrifter).
 5. Å underrette OKRM umiddelbart ved problemer eller brudd i opplæringen/læretiden.
 6. Å følge de vedtak årsmøtet og styret for OKRM fatter.
 7. Å bidra til finansiering av OKRM Vestfold og Buskerud i henhold til § 4.

§ 4-Finansiering
Opplæringskontoret finansieres gjennom offentlige og andre tilskudd. Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften av Opplæringskontoret fordeles til de bedrifter som deltar.
Beløpet som skal fordeles til bedriftene fastsettes av årsmøtet (se § 15). Fordelingen mellom bedriftene skal stå i forhold til antall lærlinger i den enkelte bedrift og den tid lærlingen har arbeidet i bedriften.
Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av Opplæringskontoret.
Dersom de offentlige tilskuddene blir endret eller opphører, eller andre forhold fører til underskudd, plikter medlemsbedriftene å dekke dette underskuddet etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlinger og den tid lærlingen har vært i bedriften.
§ 5-Eiendeler
Opplæringskontorets eiendeler skal holdes atskilt fra andre midler.
§ 6-Årsmøte
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Varsel om årsmøtet sendes bedriftene senest 30 dager før møtet. Varselet skal inneholde angivelse av tid og sted for årsmøtet, samt frist for å komme med forslag til behandling på årsmøtet. Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager før møtet. Sakspapirer til årsmøtet sendes ut til medlemsbedriftene og eventuelle observatører senest en uke før årsmøtet.
Møte- og stemmerett har medlemsbedrifter som pr. årsmøtedato har medlemskapsavtale i henhold til § 3.
Årsmøtet er Opplæringskontorets øverste myndighet.
Årsmøte skal behandle:
a) årsberetning
b) revidert regnskap
c) forslag til handlingsplan og budsjett
d) beslutte disponering av overskytende tilskuddsmidler etter styrets innstilling
e) innkomne forslag
f) valg
Saker som er til behandling avgjøres med simpelt flertall.
Behandling av endringer i vedtektene, og forslag om nedleggelse av kontoret kreves 2/3 – dels flertall av avgitte stemmer.
Styret eller minst 1/3 av medlemsbedriftene kan kreve at det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
Innkallingen skjer med 14 dagers skriftlig varsel.
Daglig leder skal delta på årsmøtet.
Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold har rett til å stille med en observatør på årsmøtet. Observatører har tale- og forslagsrett.
§ 7-Styrets sammensetning
Årsmøte skal velge et styre bestående av minst 5 styremedlemmer med personlige vararepresentanter. Det skal fortrinnsvis være ett medlem fra hver bransje.
I tillegg utpeker de ansattes organisasjoner en representant.
Styrets medlemmer velges for to år ad gangen, dog slik at halvparten av styrets medlemmer velges annen hvert år.
Leder og nestleder velges enkeltvis, og bør ikke være på valg samtidig.
Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold har rett til å møte som observatør i styret med tale- og forslagsrett.
§ 8-Valgkomité
Årsmøtet velger valgkomité bestående av 2 medlemmer som velges for to år av gangen, dog slik at de overlapper hverandre med et år.
§ 9-Krav til styremedlem
Styremedlemmer må være ansatt i en av kontorets medlemsbedrifter.
Styremedlem må være myndig, og ikke være under konkurskarantene.
§ 10-Styrets funksjon
Styret er kontorets øverste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret behandler alle saker som vedrører kontorets drift i årsmøteperioden og som ikke ligger inn under den daglige drift.
Styrets leder innkaller til styremøte så ofte han/hun finner dette nødvendig, eller når minst tre av styrets medlemmer forlanger det, dog minst fire ganger pr. år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede inklusive leder eller nestleder.
Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens dobbeltstemme.
Det skal føres protokoll (møtebok) fra møtene, som skal underskrives av møtedeltagerne
.
§ 11-Daglig leder
Opplæringskontoret skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Lederen skal forestå den daglige ledelsen og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han/hun skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.
Daglig leder skal delta på styremøtene med tale og forslagsrett.
Den daglige leder representerer Opplæringskontoret utad i anliggender som faller innenfor hans/hennes myndighetsområde.
§ 12-Regnskap
Opplæringskontorets styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 kommer til anvendelse.
§ 13-Godtgjørelse
Godtgjørelse til styremedlemmene fastsettes av årsmøtet og skal stå i rimelig forhold til det arbeidet som følger med vervet. Styret fastsetter betingelser for daglig leder og eventuelt andre tilsatte i Opplæringskontoret, dersom det for de øvrige tilsatte ikke gis fullmakt til daglig leder.
§ 14-Revisjon
Opplæringskontoret skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Revisor skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet.
§ 15-Kassabeholdning
Kassabeholdningen skal holdes i bank eller på postgiro, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger.
§ 16-Oppløsning
Ved oppløsning av Opplæringskontoret skal tilgjengelige midler nyttes til nær beslektede formål eller fordeles på medlemsbedriftene. Årsmøtet fatter vedtak i slike saker. Fatter Årsmøtet vedtak om tildeling av tilgjengelige midler til medlemsbedriftene, kan tildelingen ikke foretas før tidligst 2 år etter Årsmøtets vedtak.